Algemene verkoopsvoorwaarden webshop

Ondernemingsgegevens
Lanko
Activiteiten:
Food – Sport – Shelter

Adres: Drogenbroodstraat 12
8940 Geluwe
E-mail: info@lanko.be
GSM: Elke: 0498/ 28 89 20
GSM: Maxim: 0468/ 24 96 60
0677 416 623
BTW: BE 0677 416 623

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website is in het bezit van Lanko, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Drogenbroodstraat 12, 8940 Geluwe, BTW BE 0677 413 623, RPR Gent, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Voorwaarden: Onderhavige algemene voorwaarden, die van toepassing zijn op elke bestelling die geplaatst wordt of overeengekomen wordt via de e-commerce website.

Klant: Elke bezoeker van de e-commerce website van Lanko, die een bestelling plaatst via de webwinkel van Lanko.

Toepassing Voorwaarden:

De Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst/overeenkomst die afgesloten wordt door de Klant. Bij het plaatsen van een bestelling/sluiten van een overeenkomst via de webwinkel van Lanko aanvaardt de Klant uitdrukkelijk deze Voorwaarden. Andere voorwaarden zijn uitgesloten, tenzij deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Lanko aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

2.1       Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

2.2       Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

3.1       Via deze e-commerce website kan de Klant een bestelling plaatsen/overeenkomst afsluiten. Bij het plaatsen van de bestelling via de webwinkel/afsluiten van een overeenkomst van Lanko aanvaardt de klant uitdrukkelijk de Voorwaarden van Lanko en erkent de Klant dat een abonnement voor onbepaalde duur wordt aangegaan, met flexibele schorsings- en opzegmogelijkheden zoals voorzien in artikel x van de Voorwaarden.

3.2       Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Lanko niet. Lanko is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Lanko is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.
Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Lanko. Lanko kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Betalingswijzen en automatische invordering

4.1       Betaling geschiedt op de maatschappelijke zetel van Lanko gelegen te Drogenbroodstraat 12, 8940 Geluwe.

De betaling van al onze producten en diensten gebeurt middels krediet- of debetkaart, of ieder ander betalingsmiddel vermeld op de betalingspagina van onze website. U dient ervoor te zorgen dat de informatie met betrekking door het door u gekozen betalingsmiddel correct en actueel is. De bestellingen worden gefactureerd volgens de door U gekozen betalingswijze. U verleent aan Lanko een Direct Debit mandaat op uw bankrekening. Indien U kiest voor betaling via PayPal of kredietkaart, wordt het bedrag periodiek van uw PayPal- of kredietkaartrekening afgehaald. De betaling wordt 2 dagen voor de volgende verzenddatum uitgevoerd. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat er voldoende fondsen beschikbaar zijn bij de behandeling van de betaling. Mocht U het afhalen via Direct Debit, PayPal of kredietkaart betwisten, kunt u zich hiertegen verzetten volgens de met uw bank overeengekomen voorwaarden. Neem hiervoor contact op met uw bank binnen acht weken volgend op de betaling via Direct Debit. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Het gebrek aan betaling kan te wijten zijn aan onvoldoende fondsen, aan verkeerde of verouderde betalingsgegevens of aan geschillen. Indien Lanko een betaling niet kan uitvoeren via het door u gekozen betalingsmiddel, zal uw bestelling toch kunnen geleverd worden en zal de koop geacht worden te hebben plaatsgevonden. In dergelijke gevallen zal Lanko opnieuw proberen om over te gaan tot betaling. Lanko behoudt zich het recht voor om opnieuw te proberen over te gaan tot betaling via het door u gekozen betalingsmiddel ten einde het openstaande bedrag in te vorderen.

4.2       De schuldvordering van Lanko ten aanzien van de Klant wordt opeisbaar 15 dagen na levering van het kwestieuze pakket. Bij gebrek aan betaling uiterlijk 15 dagen na levering, zal van rechtswege toepassing worden gemaakt van artikel 12 van de Voorwaarden.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

5.1       Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in BENELUX en FRANKRIJK.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 2 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Bij op maakt gemaakte goederen zoals bijtmouwen en shelter wordt het levertermijn bepaald na de bevestiging van het ontwerp .

Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan Lanko kenbaar heeft gemaakt.

5.2       Levering van producten vindt plaats zolang de voorraad strekt. Indien de voorraad op is, zal Lanko de Klant informeren. Er is geen enkele vorm van compensatie verschuldigd voor uitgeputte inventaris.

5.3       Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen op de webshop van Lanko kan de Klant geen rechten op schadevergoeding verlenen.

5.4       Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld en schriftelijk worden gemeld aan Lanko.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Lanko was

Betwistingen omtrent de leveringen dienen onverwijld en binnen de 8 dagen na levering schriftelijk te worden meegedeeld door de Klant aan Lanko. Na deze termijn kan de levering niet meer worden betwist. De bewijslast ter zake rust in zijn geheel op de Klant.

Artikel 6: Duurtransacties

6.1      De Klant gaat steeds een overeenkomst aan voor onbepaalde duur.

6.2       De overeenkomst kan ten allen tijde worden beëindigd uiterlijk 5 werkdagen vóór de (volgende) leverdag op het online account.

Bij gebrek aan een schriftelijke beëindiging binnen de hiervoor gestelde termijn, zal de voorziene levering plaatsvinden en de kost hiervan verschuldigd zijn. In dit geval, zal de beëindiging pas ingaan vanaf de levering die daarop volgt.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

7.1       De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Lanko.

Artikel 8: Herroepingsrecht

8.1       De Klant verklaart dat hij terzake volledig werd geïnformeerd over zijn herroepingsrechten als consument conform de artikelen VI.45 e.v. van het Wetboek Economisch Recht omtrent de overeenkomsten gesloten op afstand.

8.2       Alle door Lanko aangeboden producten zijn op maat van de Klant gemaakt. De geleverde goederen zijn vervaardigd volgens de specificaties van de Klant en zijn duidelijk voor deze Klant bestemd.

In gegeven omstandigheden maakt de Klant geen aanspraak op een herroepingstermijn na plaatsing van de bestelling (art. VI.53, 3° Wetboek Economisch Recht).

Artikel 9: Schorsing, annulatie, ontbinding

9.1       De Klant heeft de mogelijkheid om de overeenkomst te ‘pauzeren’, dit wil zeggen alle toekomstige leveringen tijdelijk te schorsen.

Bij gebrek aan schorsing van de overeenkomst uiterlijk 5 werkdagen vóór de volgende levering, zal de schorsing pas ingaan vanaf de daaropvolgende levering.

9.3       Lanko heeft het recht om zijn verplichtingen op te schorten in de volgende gevallen:

Bij niet- of gedeeltelijke betaling van de door de Klant verschuldigde bedragen behoudt Lanko zich het recht voor om het abonnement op te schorten tot integrale vereffening van de nog openstaande schuld. Lanko kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die uit deze opschorting voortvloeit.

Bij insolvabiliteit van de Klant

Bij overlijden van de Klant

9.4       Lanko kan de overeenkomst ontbinden in voormelde drie gevallen en/of indien de Klant in gebreke blijft om haar verplichtingen conform de Voorwaarden te voldoen.

Ingeval van anulatie van de bestelling of verbreking van het contract, is aan de wederpartij een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd in volgende gevallen:

Geen annulatie gemeld/annulatie gemeld minder dan 5 werkdagen voor de levering: 100% van de prijs.

Annulatie gemeld meer dan 5 werkdagen voor de levering: geen kosten.

Lanko behoudt zich het recht voor om een hogere vergoeding te vorderen indien de werkelijke schade meer bedraagt.

Artikel 10: Garantie

10.1     Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.
Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de klantendienst van Lanko en het artikel op kosten van de Klant terug te bezorgen aan Lanko.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Lanko onverwijld en uiterlijk binnen de 48 uur na ontdekking van het gebrek op schriftelijke wijze inlichten. Na deze termijn vervalt elk recht van de Klant op herstel of vervanging.

10.2     Voor defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, dient de Klant het bewijs te leveren dat het defect reeds aanwezig was bij aankoop, desgevallend levering.

10.3     De Klant kan de wettelijke garantie niet inroepen voor:

Termijnwijzigingen of wijzigingen van leveringsplaats of voor gebreken waarvan hij kennis had op het ogenblik van de verkoop.

Defecten op de verkochte goederen die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Artikel 11: Klantendienst

11.1     De klantendienst van Lanko is bereikbaar via  e-mail op info@lanko.be Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 12: Sancties voor niet-betaling

12.1     Bij gebrek aan integrale betaling binnen de in artikel 4 van de Voorwaarden voorziene termijn, wordt er van rechtswege verwijlinterest en schadevergoeding aangerekend op het niet-betaalde bedrag.

12.2     De verwijlinterest wordt aangerekend van rechtswege vanaf de vervaldag van de schuld en dit aan een interestvoet van 8% per jaar.

Heeft de Klant recht op betaling van Lanko, ingevolge foutieve facturatie of laattijdige terugbetaling, dan heeft de klant tevens recht op de betaling van intresten aan de wettelijke interestvoet.

12.3     De openstaande schuld wordt daarenboven van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 20% van het openstaand bedrag ten laste van de nalatige partij ter vergoeding van kosten van de niet-gerechtelijke invordering.

Artikel 13: Privacy Policy

13.1     Bij de afhandeling van bestellingen verwerken wij uw persoonsgegevens. Om U te informeren aangaande wat er met uw gegevens gebeurt, hanteren wij een privacyverklaring die u kan raadplegen onder “Privacy Policy”. De Klant aanvaardt uitdrukkelijk de inhoud hiervan.

Artikel 14: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

14.1     Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Lanko om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 15: Wijziging voorwaarden

15.1     Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Lanko. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

16.1     Het Belgisch recht is uitsluitend van toepassing op alle geschillen. De Klant aanvaardt uitdrukkelijk dit keuzebeding.

16.2     In de geschillen met de niet-professionele Klanten zijn uitsluitend de rechtbanken gelegen op het grondgebied van de woonplaats van de Klant bevoegd.

16.3     In de geschillen met de professionele Klanten zijn uitsluitend de rechtbanken gelegen op het grondgebied van het arrondissement Gent, afdeling Gent bevoegd. De professionele Klant aanvaardt uitdrukkelijk deze rechtskeuze.